ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ނޮލެޖް ސެންޓަރެއް ޖޫންމަހު ހުޅުވަނީ


21-05-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ނޮލެޖް ސެންޓަރެއް ޖޫންމަހު ހުޅުވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ސަލަފް ނޮލެޖް ސެންޓާރ (އެސް.ކޭ.ސީ) ގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ މި ސެންޓަރަކީ ޓިއުޝަންތަކުގެ... އިތުރަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޓީމެއް އއ. އަތޮޅަށް


08-05-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ދީނީ ޙަރަކާތްތަކެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޓީމެއް އއ. އަތޮޅަށް ދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިމަހުގެ 14 އިން 16 އަށް ކުރާ މިދަތުރުގައި ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް... އިތުރަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު (2014 / 9) މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް ނެރޭ ނޫސްބަޔާން


12-04-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް 1 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި... އިތުރަށް

ސަތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ ޙަރަކާތަށްފަހު ރިޙްލާ ނިންމާލައިފި


28-03-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ށ.އަތޮޅުގައި މިމަހު 23 އިން 28 އަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ރިޙްލާ"، 104 ހަރަކާތަށްފަހު ރޭގައި ނިންމާލައިފިއެވެ. ށ.އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ 14 ރަށުގައި ދީނީ... އިތުރަށް

ރިޙްލާ ގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕު މާލެ ދިއުމަށް ފުރައިފި


27-03-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން މިމަހުގެ 23 އިން 28 އަށް ށ.އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްގެންދާ "ރިޙްލާ" އިވެންޓުތައް ނިމުމަކާއި ގާތަށް އައުމުން ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ރިޙްލާ ގެ ފުރަތަމަ... އިތުރަށް

"ރިޙްލާ" ޕްރޮގްރާމުތައް މިއަދުވެސް ކުރިއަށްދަނީ


26-03-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުންގެ ފަރާތުން ށ.އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްގެންދާ "ރިޙްލާ" ގެ ޕްރޮގްރާމުތައް މިއަދުވެސް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ރިޙްލާގެ ގިނަ ޕްރޮގްރާމުތައް މިހާތަނަށް ނިމިފައިވާއިރު މިއަދު... އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv