ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއިއެކު 6 ޝައިޚުންނާއި 4 ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް ފ.އަތޮޅަށް


05-04-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށްގެންދާ ދީނީ އިޖްތިމާޢީ ބޮޑު ޙަރާތެއްކަމަށްވާ "ރިޙްލާ" ގެ... އިތުރަށް

ރާއްޖޭގެ 16 ޢިލްމުވެރިންގެ ވަފުދެއް މައްކާއަށް


15-03-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ދީނީ ޢިލްމުވެރީންނާއި، ދާޢީންގެ އިތުރުން ދަޢުވަތުގެ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް ޚާއްޞަ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެއްގައި... އިތުރަށް

ސަލަފުން ރަމަޟާން މަހު ގިނަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ


25-01-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ ދީނީ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެހެނިހެން އަހަރުތަކާއި... އިތުރަށް

ސަލަފް ގެ ހިޖްރަ ކޭމްޕު މި މަހު


10-01-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމު ކުރާ "ހިޖްރަ ކޭމްޕު" މި މަހު ދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިމަހު 14 އިން 16 އަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ... އިތުރަށް

ސަލަފުގެ ނަމާދު ވޯކްޝޮޕް ކުރިއަށް ދަނީ


04-01-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔައްތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ނަމާދު ވޯކްޝޮޕް ފެށިގެން މިހާރު ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ސްކޫލު ބަންދާއި ދިމާކޮށް... އިތުރަށް

ސުވާލު މުބާރާތުން އެއްވަނައަށް ގޮސްފައިވަނީ ނަޒީހާ ޔޫސުފް


07-12-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ފާއިތުވީ (1436 ވަނަ އަހަރުގެ) ރަމަޟާން މަހު ޖަމްޢިއްޔަތުސަލަފްގެ ފަރާތުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވި ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓު... އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv