ދަކޯލް ގެ މާކެޓިން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި


10-10-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން މިއަހަރު ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް އިވެންޓެއްކަމަށްވާ "ދަކޯލް 2014" ގެ މާކެޓިން ރަސްމީކޮށް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަހަރު ބާއްވާ... އިތުރަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފްގެ ފޭސްބޫކް ޕޭޖް ބަދަލުކޮށްފި


10-10-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ކުރިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޕޭޖްގައި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީއެވެ... އިތުރަށް

މިއަހަރު "ދަކޯލް" ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި


28-09-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިންޓާނޭޝަނަލް އިވެންޓެއްކަމަށްވާ "ދަކޯލް" ގެ ޙަރަކާތް މިއަހަރު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އޮކްޓޫބަރު 30 އިން ނޮވެމްބަރު 2 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ... އިތުރަށް

2015 ވަނަ އަހަރު ތަންފީޒުކުރާ ޤައުމީ މަންހަޖާއިމެދު ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި!


14-09-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: 2015 ވަނަ އަހަރު ތަންފީޒުކުރާ ޤައުމީ މަންހަޖާއި މެދު ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ... އިތުރަށް

ސަލަފްޓޯކް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ


17-08-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޙަރަކާތެއްކަމަށްވާ "ސަލަފްޓޯކް" މިއަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ގެ ރޭ އިންޝާﷲ އޮންނާނެ އެވެ. މިފަހަރުގެ ސަލަފްޓޯކް ގައި ބައްދަލު ކުރައްވާނީ އަލްއަޚް ޔޫސުފް ރިލްވާން އެވެ. ސަލަފްޓޯކް ގެ... އިތުރަށް

ސުވާލަކީ ކޮބާ ޕްރޮގްރާމުގައި މިރޭ ބައްދަލު ކުރައްވާނީ އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ


16-08-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ސަންޓީވީ އިން މިރޭ ގެނެސްދޭ ސުވާލަކީ ކޮބާ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ނައިބުރައީސް އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ އެވެ... އިތުރަށް

ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމްތައް

ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv