ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒަށް ފެން ހަދިޔާ ކޮށްފި


15-12-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ "ސަލަފް އެއިޑް" ގެ ފަރާތުން ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒަށް... އިތުރަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ފެން ހަދިޔާ ކޮށްފި


14-12-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ވިލިމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް މިއަދު ފެން ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ "ސަލަފް އެއިޑް" ގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ ... އިތުރަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ދަރުސް ކެންސަލް ވެއްޖެ


21-11-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން މިރޭ ބާއްވަން އުޅުނު ދަރުސް ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ވެއްޖެއެވެ. މިރޭ ކާނިވާ ސްޓޭޖުގައި ދިނުމަށް އިންތިޒާމުކޮށްފައިވާ ދަރުސް ދެއްވުމަށް... އިތުރަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ދަރުސެއް މި މަހުގެ 21 ގައި


07-11-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން މި މަހުގެ 21 ގައި ދަރުސެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި މަހުގެ 21 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް... އިތުރަށް

ޢަބްދުއްރަޙީމް ގްރީން ފުރާވަޑައިގެންފި


07-11-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި "ދަކޯލް2014" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ޢަބްދުއްރަޙީމް ގްރީން މިއަދު ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. މިއަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު... އިތުރަށް

ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގެންފި


05-11-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ދަކޯލް 2014" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް މިއަދު ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.... އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv