ސަލަފް ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް ހޯމަ ދުވަހު


20-06-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ކުރިއަށްގެންދާ "ސަލަފް ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް" މިއަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށާގޮތަށް ހަމަ ޖެހިއްޖެއެވެ.... އިތުރަށް

ރަމަޟާން މަހުގެތެރޭގައި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ގިނަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް


15-06-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ރަމަޟާން މަހުގެތެރޭގައި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ރާވާފައެވެ. ރަމަޟާން މަހު ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެތެރޭގައި... އިތުރަށް

"ޢިލްމީ ޚަޒާނާ" މިރޭ 10 ޖަހާއިރު


15-06-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި ސަން.އެފް.އެމް ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ ދީނީ ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށްވާ "ޢިލްމީ ޚަޒާނާ" މިރޭ 10 ޖަހާއިރު އިންޝާﷲ އޮންނާނެއެވެ. މިރޭ 10:00 ން 11 އަށް އޮންނަ ... އިތުރަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކެއް


15-06-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ދާދި އަވަހަށް ހުޅުވުމަށް ޤަސްދުކޮށްފައިވާ "ސަލަފް ނޮލެޖް ސެންޓަރު" އަށް ބޭނުންވާ ބޭފުޅުން ހޯދުމަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ތަކެއް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ތިރީގައި... އިތުރަށް

ގިނަ ޝައިޚުންތަކަކާއެކު "ސިޔަރަތުގެ ހިޔަލުގައި"


15-06-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން މިއަންނަ ރަމަޟާން މަހުގެ "ސިޔަރަތުގެ ހިޔަލުގައި" މި ނަމުގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިއީ މުޖްތަމަޢުގެ... އިތުރަށް

1435 ވަނަ އަހަރު ގެ ސުވާލު މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ


07-06-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: 1435 ވަނަ އަހަރު رَمَضَان މަހު ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ސުވާލު މުބާރާތުގައި ވަނަވަނަ އައި ފަރާތްތައް އިޢުލާނުކުރުމުގައި... އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv