ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޓީމު އެނބުރި މާލެ އަތުވެއްޖެ


08-01-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ދީނީ ދަރުސްތަކެއް ދިނުމަށްޓަކައި އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅަކަށް ދިޔަ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޓީމު މިއަދު އެނބުރި އަތުވެއްޖެއެވެ. އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅުގެ 6 ރަށެއްގައި ދަރުސް ދިނުމަށް ވަޑައިގަތީ... އިތުރަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޓީމެއް އުތުރުގެ 3 އަތޮޅަކަށް


04-01-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޓީމެއް އުތުރުގެ 3 އަތޮޅަކަށް މިއަދު ދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދީނީ ދަރުސްތަކެއް ދިނުމަށްޓަކައި މިއަދު ފުރާ މި ޓީމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ... އިތުރަށް

ސުވާލަކީ ކޮބާ ޕްރޮގްރާމުގައި މިރޭ ބައްދަލު ކުރައްވާނީ އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ


03-01-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ސަންޓީވީ އިން މިރޭ ގެނެސްދޭ ސުވާލަކީ ކޮބާ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ... އިތުރަށް

ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ވަޑައިގެންފި


01-01-1970 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން މިއަހަރު ބާއްވާ "ދަކޯލް2014" ގެ ހަރަކާތުގުގެ ތެރެއިން... އިތުރަށް

ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒަށް ފެން ހަދިޔާ ކޮށްފި


15-12-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ "ސަލަފް އެއިޑް" ގެ ފަރާތުން ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒަށް... އިތުރަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ފެން ހަދިޔާ ކޮށްފި


14-12-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ވިލިމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް މިއަދު ފެން ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ "ސަލަފް އެއިޑް" ގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ ... އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv